Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Uitgangspunten
Uitgangspunten

Cliënttevredenheidsgesprek

Ben ik Tevreden? is een instrument op maat. Vast onderdeel van het instrument is het cliëntgesprek. Ben ik Tevreden? gaat uit van de dialoog tussen cliënt en organisatie. Deze dialoog vindt plaats in cliënttevredenheidsgesprekken. In deze gesprekken worden behoeften, eisen en wensen van de cliënt besproken, evenals hetgeen de cliënt zelf wil bijdragen en ondernemen. Leidend zijn de acht levensdomeinen van Schalock (Schalock en Verdugo, 2002): Lichamelijk welbevinden, Psychisch welbevinden, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfbepaling, Interpersoonlijke relaties, Deelname aan de samenleving, Materieel welbevinden en Rechten. Ter ondersteuning van de gesprekken zijn er richtinggevende vragensets beschikbaar. Deze vragensets zijn bedoeld voor de professional als suggesties om het gesprek met de cliënt op gang te brengen.

Leren van de cliënt

Ben ik Tevreden? gaat uit van de lerende professional. Daarbij hoort een luisterende houding, waarbij alle aandacht gaat naar het verhaal en de vraag van de cliënt. Een eventueel aanbod van ondersteuning volgt op de vraag. Aanbod mag in deze gesprekken nooit leidend zijn, en het wereldbeeld van de professional wordt losgelaten om ruimte te maken voor het wereldbeeld van de cliënt. De waardering die de cliënt zichzelf geeft is leidend, omdat de cliënt de enige is die werkelijk inzicht heeft in zijn ervaring. Deze werkwijze is gebaseerd op de constructivistische leertheorie.

Bronnen

Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.