Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Wetenschappelijke basis
Wetenschappelijke basis

Ben ik Tevreden? is in 2003 ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en onderzoek. De grondvesten liggen in de constructivistische leertheorie (wederkerig leren) en het instrument bouwt voort op de theorieën van kwaliteit van bestaan. Ben ik Tevreden? is als werkwijze beproefd en inhoudelijk gevalideerd door een team van sociale wetenschappers. Dichterbij heeft in 2015 als eerste gebruiker van Ben ik Tevreden? de validiteit en betrouwbaarheid van de BiT Gesprekslijst onderzocht. In oktober 2019 heeft Praktikon opnieuw onderzoek gedaan naar deze lijst. Ook de BiT Klein Kijken is door Praktikon onderzocht op bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid, in november 2017. Na elk onderzoek werden de lijsten aangepast, waarbij naast de resultaten uit het onderzoek ook ervaringen uit de praktijk werden meegenomen.

Constructivistische leertheorie

Ben ik Tevreden? is voortgekomen vanuit de constructivistische leertheorie. Deze theorie gaat uit van het lerende vermogen van cliënt én professional. De achterliggende gedachte is dat leren gefaciliteerd wordt, en de professional ondersteunt waar nodig. Kennis over de cliëntervaring wordt actief opgebouwd vanuit dialoog en actie.

De richtinggevende vragen- en observatiesets van Ben ik Tevreden? kunnen als ondersteuning gebruikt worden bij de gespreks- en observatielijsten. Het biedt handvaten om door middel van van open vragen en daar waar nodig juist gesloten vragen dicht aan te sluiten bij de ervaringswereld van de cliënt, zonder daarbij direct oplossingen te bieden. De professional heeft doorgaans een eigen beeld van wat goed is voor een cliënt, en hoe tevreden deze is. Het leren start wanneer de cliënt een hiervan afwijkende mening geeft. De lerende professional dient vanuit dit perspectief zijn wereldbeeld te deconstrueren, en construeert met nieuwe informatie van de cliënt een nieuw beeld. In waarderingsonderzoek vanuit deze theorie is het de cliënt zelf die de scores bepaalt en invult.

Download voor meer informatie hier het proefschrift van Martha van Biene, de ontwikkelaar van Ben ik Tevreden?

Kwaliteit van bestaan en de levensdomeinen van Schalock

Ben ik Tevreden? meet de ervaring en tevredenheid van de cliënt met als uiteindelijk doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan. Het instrument is voortgebouwd op de theorie rondom kwaliteit van bestaan van Schalock (Schalock & Verdugo, 2002; Schalock et al., 2007). Kwaliteit van bestaan gaat verder dan de gemoedstoestand van een cliënt op een bepaald moment. Het wordt beïnvloed door allerlei factoren uit de omgeving en interactie tussen de cliënt en de omgeving. Het is zinloos de kwaliteit van bestaan in kaart te brengen met enkel objectieve indicatoren. Juist de subjectieve ervaring van de kwaliteit van bestaan is van belang. Deze subjectieve ervaring komt voort uit dialoog met de cliënt. De kwaliteit van bestaan is door Schalock (2007) opgedeeld in de volgende levensdomeinen:

Bronnen

Biene, M.A.W. van (2005). Wederkerig leren. Onderzoek naar georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking èn professionals. Delft: Eburon.

Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.

Schalock, R. L., Gardner, J. F., & Bradley, V. J. (2007). Quality of life of persons with intellectual and other developmental disabilities: Applications across individuals, organizations, systems, and communities. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.